نویسنده: mitavanim ارسال نامه

وب سایت: http://mitavanim.7gardoon.com

خبرهای روز

مدرسه راهنمایی حیان

مدرسه راهنمایی حیان

 خرید از نمایشگاه  کتاب امسال

خرید از نمایشگاه کتاب امسال

من یک کتاب از نمایشگاه امسال خریدم

سریعترین پرنده دنیا؟

میتواند او میتواند با سرعتی بیش از 100 مایل (161 کیلومتر در ساعت) پرواز کند.

ایا میدانید کوچکترین جانور نامش چیست؟

بعضی از آنها به قدری کوچک هستند که...

آیا میدانید کوچکترین پرنده 2.5 اینچ است؟

آیا میدانید کوچکترین پرنده 2.5 اینچ است؟

بدن این پرنده به اندازه یک حبه قند میباشد |